Tjenesteavtale

Sist oppdatert: 09.08.2022

Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom den som foretar bestillingen, heretter benevnt Kunden og Apidari, org.nr. 915 298 443 (Apidari AS). Betingelsene er gyldige fra 10.11.2019 og erstatter tidligere betingelser.

Avtalen omfatter:

Standardvilkår – generelle betingelser.
Særskilte vilkår – særskilte betingelser for ulike produkter, tjenester og leveranser.
Databehandleravtale – vilkår for Apidaris behandling av personopplysninger på vegne av Kunden.
Opplysninger gitt ved bestilling, eventuelt særskilt avtalte vilkår.

Standardvilkår

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når Kunden bekrefter bestilling med angitte leveranser fra Apidari.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det forekommer feil i tilbudet fra Apidari eller i Kundens bestilling og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Apidari forbeholder seg retten til å avvise alle bestillinger uten begrunnelse, og vil da refundere eventuelle innbetalinger fra Kunden.

Avtaleperiode

Alle tjenester levert som abonnementer er løpende og tidsubegrenset. Avtalen er gyldig så lenge Kunden abonnerer på, bruker, eller har tilgang til tjenester hos Apidari. Apidari vil fornye tjenestene for en ny avtaleperiode til de til enhver tid gjeldende vilkår, inntil oppsigelse er meddelt av Kunden.

Oppsigelse og opphør av tjenester

Oppsigelser, eller opphør, skal meddeles Apidari skriftlig til post@apidari.no. Oppsigelse må inneholde firmanavn og organisasjonsnummer. Kun bemyndiget person hos Kunden kan si opp avtalen. Oppsigelser som er gitt muntlig eller sendt til andre e-postadresser regnes som ugyldige. Oppsigelser regnes ikke som gyldige før de er bekreftet av Apidari.

En oppsigelse endrer ikke Kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode, men medfører at ny avtaleperiode ikke begynner å løpe. Allerede innbetalte beløp for inneværende avtaleperiode(r) vil ikke bli refundert.

Kunden må innen utløpet av Avtalen sørge for å lagre innhold som eies av Kunden på egne lagringsmedier. Etter utløpet av Avtalen vil Kundens innhold slettes av Apidari dersom slikt innhold oppbevares av Apidari. Eventuelle avtaler Kunden har inngått direkte med tredjeparter løper videre uavhengig av denne Avtale på de vilkårene som gjelder i forhold til vedkommende tredjepart.

Priser og prisendringer

Den oppgitte prisen for en tjeneste er den totale prisen Kunden skal betale. Prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader med mindre annet er særskilt avtalt.

Alle priser er oppgitt ekskl. mva. og andre offentlige avgifter. Med mindre noe annet er eksplisitt avtalt, er kampanjepriser gjeldende i én – 1 – avtaleperiode fra datoen Kunden velger å benytte seg av tilbudet. Deretter gjelder ordinære priser.

Apidari forbeholder seg retten til å gjøre endringer i gjeldende priser, og individuelle rabatter. Prisendring vil bli varslet senest én måned før oppsigelsesfrist utløper. Prisendring iht endring i konsumprisindeks kan foretas inntil en gang pr. år. Dersom prisendring ikke overstiger 5% vil det ikke gis særskilt varsel og avtalen fornyes til endret pris.

Levering

Levering er skjedd når Kunden, eller Kundens representant, har fått tilgang til å bruke tjenesten.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av ordren, skal Apidari levere tjenesten til Kunden uten unødig opphold og senest 60 virkedager etter bestillingen fra Kunden. Kunden skal varsles per e-post når tjenesten er levert.

Hvis Apidaris levering hindres, vanskeliggjøres eller vesentlig fordyres på grunn av forhold på Kundens side, kan tidspunkt for levering bli forlenget tilsvarende. Apidari har ikke ansvar for eventuelle feil i materiale levert av Kunden, som påvirker estimerte leveringstider eller økonomiske tap Kunden måtte få som følger av forsinket eller uteblitt leveranse.

Dersom Apidari ikke har mottatt tilbakemelding innen 5 virkedager på materiale oversendt Kunden, anses oversendt materiale som akseptert av Kunden.

Betaling

Leveranser faktureres ved avtaleinngåelse iht. ordre samt for avtalte leveranser ut over det som er angitt i ordren. For kunder som har avtalt hovedforfall særskilt faktureres det for perioden frem til hovedforfall, samt ytterligere en hel avtaleperiode når perioden som oppstår ved avregning er kortere enn 6 måneder.

Utstedelse av faktura:

 • Årlig fakturering: Faktura for ny avtaleperiode utstedes som hovedregel 2 måneder før ny periode begynner å løpe.
 • Månedlig fakturering: Faktura utstedes ved prosjektstart og månedlig etter dette. Her inkluderes månedsavgiften for kommende måned.

Betalingsfrist fremgår av faktura og er på minimum 10 dager.

Dersom Kunden ikke betaler i henhold til avtalen, kan Apidari kreve purregebyr og renter etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Ved gjenoppretting av, eller av tilgangen til, tjenester som har blitt suspendert eller slettet kan Apidari kreve et gebyr når dette medfører merkostnader for Apidari.

Mangel ved tjenesten

Hvis det foreligger en mangel ved tjenesten må Kunden innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi Apidari melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom ikke Apidari får melding innen rimelig tid og senest 2 måneder etter at Kunden oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Reklamasjon til Apidari skal skje skriftlig pr. e-post til: post@apidari.no

Kunden kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende tjeneste. Apidari kan likevel motsette seg Kundens krav dersom gjennomføringen av kravet volder Apidari urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid.

Apidari skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis Kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Apidari, skal Apidari ikke bære disse utgiftene.

Prisavslag

Kunden kan kreve et passende prisavslag dersom en mangel ikke blir utbedret, ikke blir utbedret innen rimelig tid eller tjenesten omlevert. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget settes lik mangelens betydning for Kunden, men prisavslaget kan ikke overstige det tjenesten kostet for inneværende avtaleperiode.

Heving

Dersom Apidari ikke leverer tjenesten på leveringstidspunktet, skal Kunden oppfordre Apidari til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom Apidari ikke leverer tjenesten innen tilleggsfristen, kan Kunden heve kjøpet. Forhåndsbetalte beløp skal tilbakebetales av Apidari uten unødig opphold.

Leveres tjenesten etter tilleggsfristen Kunden har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at Kunden fikk vite om leveringen.

Tredjeparts funksjonalitet

Der funksjonalitet i en Tjeneste er avhengig av tredjeparts programvare, plattform, tjeneste eller annen form for ytelse (”​Tredjeparts funksjonalitet”), er Apidari ikke ansvarlig for feil eller mangler som skyldes endringer i eller bortfall av Tredjeparts funksjonalitet som inntrer etter det tidligste tidspunkt av i) at bindende tilbud ble fremsatt av Apidarieller ii) bindende avtale ble inngått om utførelse av Tjenesten. Alt arbeid som utføres av Apidari for å gjenopprette funksjonalitet i Tjenesten som har blitt endret eller falt bort som følge av slike endringer i Tredjeparts funksjonalitet, utføres uten særskilt avtale på timebasis til Apidari til enhver tid gjeldende timepriser.

Næringskjøp

Alle tjenester levert av Apidari er å anse som næringskjøp og bestemmelser for forbrukerkjøp kommer ikke til anvendelse.

Lovvalg, konflikt- og tvisteløsning

Enhver konflikt mellom Kunden og Apidari i forbindelse med produkter og tjenester som er omfattet av denne avtale reguleres av norsk rett.

Dersom det oppstår uenighet mellom partene om tolkning eller rettsvirkninger av avtalen, skal partene først forsøke å bli enige gjennom forhandlinger og/eller mekling. Dersom en tvist ikke løses gjennom forhandlinger kan partene bli enige om voldgift. Ved uenighet mellom Partene om tvisteløsning vil saken henvises til ordinær domstolsbehandling.

Oslo Tingrett er verneting.

Immaterielle rettigheter

Apidari rettigheter

Alle skisser, utkast og annet materiell som er produsert i henhold til signert kontrakt tilhører Apidari. Dersom ikke annet er spesifisert i denne kontrakt, kan produktet, eller deler av det, ikke endres, overdras til andre, eller kopieres til bruk i andre sammenhenger, herunder overføres til andre tekniske innretninger uten Apidaris samtykke. Apidari forbeholder seg retten til å endre og bestemme hvilke tjenester som til enhver tid er tilgjengelig på serverne. Endringer skal ikke påvirke kundens løsning.

Forbud mot dekompilering

Kunde skal ikke foreta reverse engineering, dekompilere, demontere eller forsøke å utlede eller kopiere kildekoden til Apidaris programvare. Det er ikke tillatt å fjerne varemerker, servicemerker, logoer eller lisensopplysninger som er inkludert i tjenestene.

Det er ikke lov å kopiere, distribuere, selge, videreselge, leie, lisensiere, overføre eller tildele deler av tjenesten, inkludert, uten begrensning, all programvare, informativ tekst, programvaredokumentasjon, design og «utseende og følelse» av tjenester og alle maler som er utviklet ved hjelp av Apidari. Det samme gjelder alle fotografier, grafikk, lyd, video, funksjonalitet, filer og dokumenter som er hentet fra tjenesten.

Kundens bruksrett

Kunden erverver bare bruksrett til det ferdige produkt. Bruksretten inkluderer kun produkter produsert av Apidari. Bruksretten gjelder ikke materiell som er kjøpt eller leid av eksterne leverandører. Dette kan være produkter eller tjenester som trykking, tekstforfatter, animering, lisenser til bilder, fonter, musikk, video, eller annet. Her er det den eksterne Apidaris avtale, eller produktets egen lisens som er gjeldende.

Rettigheter til innhold på nettsidene

Kunden skal holde Apidari skadesløs for et hvert krav fra tredjemann som følger av brudd på personvernlovgivningen, opphavsrett og andre immaterielle rettigheter, og andre lovbrudd og rettighetskrenkelser som kan knyttes til nettsiden eller bruken av denne.

Erstatning og ansvarsbegrensning

Hverken Apidari, leverandører, underleverandører, tredjeparter eller lovlige representanter kan holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tap eller skade, som skyldes forsinket levering eller mangler ved tjenesten eller som Kunden, eller en tredjepart, påføres i forbindelse med bruk av, eller manglende evne til å bruke, Apidari sine tjenester.

Ansvarsbegrensningen gjelder uavhengig av årsak og grunnlag, herunder eventuelle følger av systemfeil eller nye systemversjoner, og omfatter også uaktsomhet fra Apidaris side, og selv om Apidari, leverandører, underleverandører, tredjeparter eller lovlige representanter er blitt informert om muligheten for skader og/eller tap. Apidari kan allikevel ikke holdes ansvarlig ved grov uaktsomhet eller forsett hvis Apidari godtgjør at selve tapet etter omstendighetene skyldes forhold utenfor Apidari sin kontroll, og som Apidari ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Ut over hva som fremgår uttrykkelig av denne avtalen, gir Apidari ingen garantier, verken skriftlig eller muntlig, direkte eller indirekte, for tjenester som leveres i henhold til denne avtalen. I den utstrekning annet ikke følger av tvingende lovgivning, kan Kunden ikke rette krav mot Apidari basert på bakgrunnsrett, uansett rettslig eller faktisk grunnlag.

Uten å innskrenke rekkevidden av forannevnte, innestår Apidari blant annet ikke for at tjenester vil oppnå det ønskede resultat eller at bruk av tjenester vil kunne skje uavbrutt eller feilfritt. I den grad det er tillatt etter gjeldende lovgivning, skal Kunden holde Apidari, leverandører, underleverandører, tredjeparter eller lovlige representanter fullt ut skadesløse fra enhver kostnad og utgift samt ethvert krav, tap, skade og ansvar, uansett type (herunder men ikke begrenset til rimelige saksomkostninger), som måtte oppstå i tilknytning til bruken av tjenester fra Apidari i strid med denne avtalen eller for øvrig i strid med Apidari sine immaterielle rettigheter eller Kundens taushetsplikt etter avtalen.

Apidaris samlede erstatningsansvar er under enhver omstendighet begrenset oppad til det tjenesten kostet da avtalen ble inngått.

Apidari sine rettigheter ved Kundens mislighold

Dersom Kunden ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes Apidari eller forhold på Apidari sin side, kan Apidari etter omstendighetene stenge, stenge tilgang til eller suspendere tjenestene, kreve oppfyllelse av avtalen eller kreve avtalen hevet. Apidari vil også etter omstendighetene kunne kreve purregebyr og renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved gjenoppretting av tjenester som er stengt eller suspendert.

Stenging

Apidari kan etter forutgående varsel stenge og/eller stenge tilgangen til tjenester dersom det foreligger betalingsmislighold fra Kunden sin side. Ved annet mislighold kan Apidari uten forutgående varsel stenge og/eller stenge tilgangen til tjenester. Stenging av tjenester medfører at tjenestene slutter å fungere. Stenging av tilgang til tjenester medfører at Kunden ikke lenger vil ha adgang til å betjene disse.

Suspendering

Apidari kan uten forutgående varsel suspendere tjenester dersom det foreligger vesentlig mislighold fra Kundens side. Suspendering av tjenestene medfører at tjenestene slutter å fungere som normalt, kunden vil ikke lenger ha adgang til å betjene disse, og vil ikke bli fornyet til en ny avtaleperiode så fremt misligholdet foreligger.

Oppfyllelse

Apidari kan fastholde kjøpet og kreve at Kunden betaler kjøpesummen.

Heving

Apidari kan uten forutgående varsel heve avtalen dersom det foreligger vesentlig mislighold fra Kundens side. Dette kan medføre umiddelbar sletting av tjenester og innhold.

Vesentlig mislighold inkluderer, men er ikke begrenset til, betalingsmislighold utover 30 dager etter forfallsdato, ethvert brudd på begrensningene i bruksretten i denne avtalen, krenkelse av lov, rettigheter eller andre beskyttede interesser, og tjenester som skaper uforholdsmessig høy last eller andre problemer.

Verken stenging, stenging av tilgangen til, suspensjon av tjenester eller heving fritar Kunden for betalingsansvaret. Allerede innbetalte beløp for inneværende avtaleperiode(r) vil ikke bli refundert.

Apidari forbeholder seg retten til å forfølge ethvert mislighold gjennom sivilrettslige og/eller strafferettslige reaksjoner. Apidari vil kunne kreve erstattet de utgifter og tap selskapet blir påført som følge av mislighold fra Kunden sin side, herunder men ikke begrenset til rimelige utgifter til advokatbistand i anledning rettslige skritt for å forfølge eller avhjelpe mislighold.

Kunden skal holde Apidari skadesløs i ethvert forhold som måtte oppstå som følge av misligholdet.

Kontaktinformasjon for kundeforholdet

Kunden plikter å oppgi korrekt kontaktinformasjon ved avtaleinngåelse, inkludert fullt selskapsnavn, organisasjonsnummer, telefon og e-postadresse samt kontaktperson.

Dersom Apidari blir kjent med at kontaktinformasjonen er feil, plikter Apidari å oppdatere den ved hjelp av offentlige registre, fortrinnsvis nummeropplysningstjenester og Brønnøysundregistrene.

Hvis Kunden utelater å vedlikeholde korrekt kontaktinformasjon, og Apidari heller ikke er i stand til å finne riktig kontaktinformasjon ved hjelp av offentlige registre vil dette bli ansett som Kundens mislighold.

Personopplysninger

Personopplysninger som Apidari behandler på egne vegne reguleres av Personvernerklæringen. Ved å kjøpe, og bruke, Apidaris produkter og tjenester samtykker Kunden i at Apidari kan behandle personopplysninger etter retningslinjene i Personvernerklæringen.
Personopplysninger som Apidari behandler på vegne av Kunden i forbindelse med at Kunden behandler personopplysninger ved hjelp av Apidaris tjenester reguleres av Databehandleravtalen.

Med mindre Kunden samtykker til annet, kan Apidari kun behandle personopplysninger som er nødvendige for at Apidari skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kundens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre i lovbestemt tilfelle, eller hvis det er nødvendig for at Apidari skal få gjennomført avtalen med Kunden.

Se også vår personvernerklæring, for en mer utfyllende beskrivelse av Apidaris behandling av data som lagres under besøk på våre nettsider.

Force majeure

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil eller strømbrudd hos aksessleverandør, linjefeil eller strømbrudd hos annen tredjepart, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.

Taushetsplikt

Kunden er forpliktet til å iaktta taushet og hindre at andre får tilgang eller kjennskap til opplysninger om produkter og tjenester, dokumentasjon, testresultater knyttet til betatesting (herunder men ikke begrenset til avdekkede funksjonsfeil, feilmeldinger, forslag til forbedringer, m.v), utviklingsprosjekter hos Apidari, all kommunikasjon mellom deg og Apidari, og eller andre opplysninger knyttet til Apidari sin virksomhet som etter en forsiktig og lojal vurdering må antas å være av betydning å hemmeligholde av hensyn til Apidari sin virksomhet.

Kunden skal pålegge egne ansatte en tilsvarende taushetsplikt som nevnt i foregående avsnitt. Kunden kan heller ikke nyttiggjøre de opplysninger som omfattes av dette punkt etter avtalens opphør.

Apidari forbeholder seg retten til å benytte Kundens navn, inkludert eventuell logo, i offentlighet og i reklamemateriell uten forutgående samtykke. Kunden kan reservere seg for slik bruk ved å meddele Apidari skriftlig per post eller e-post. Ved reservasjon plikter Apidari å fjerne Kundens referanser fra reklamemateriell, så langt det er mulig, uten unødig opphold. Apidari har rett til å merke Tjenesten med egne kjennetegn.

Særskilte vilkår

Apidari Nettklar – Leveransebeskrivelse

Produktet Apidari Nettklar er levert med WordPress.

Leveranseprosess

Leveranseprosess med frister og leveringstider finnes på: https://apidari.no/nettklar/prosessguide/. Leveranseprosess blir også tilsendt via e-post.

Produksjon Nettside – Nettklar

Tjeneste Beskrivelse Landingsside Standard Premium
Sider Antall sider på nettstedet (kan utvides ved behov) 1 sider 4 sider 12 sider
Maldesign Maldesignet nettside spesialtilpasset din bedriftsprofil.  X X X
Innhold Dere gir oss alt innhold via skjema: Link til skjema, vi legger inn og tilpasser til nettsiden. X X X
Kontaktskjema Skjema for kontakt, bestilling og tilbakemelding. X X X
Personvern (GDPR) Nettsted i samsvar med gjeldende regler for personvern. X X X
Sikkerhet Oppsett av profesjonell WordPress sikkerhet med tofaktorautentisering for innlogging. X X X
Meny/prisliste* X X
Blogg** X
Rediger selv med Apidari WordPress Plattform Brukervennlig kontrollpanel, profesjonelle programtillegg og enkel redigering av innhold på nettsiden. X X X
Responsivt Design Nettsiden er mobilvennlig og tilpasser seg automatisk ulike skjermstørrelser. Mobiltelefon, nettbrett, mm. X X X
Programtillegg for Søkemotoroptimalisering Profesjonelt programtillegg for søkemotoroptimalisering med automatisk genererte titler og metabeskrivelser, xml sitemap etc. X X X
Sosiale medier Lenker til sosiale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn etc. X X X
Caching Avanserte caching mekanismer som sikrer hurtig respons for nettsiden. X X X
Bildekomprimering Bilder komprimeres automatisk, og konverteres til mest effektive filtype for å redusere responstiden på nettsiden.  X X X
Google Search Console Se indekseringsstatus, optimaliser synligheten til nettsidene og sitemap legges til. X X X
Sporingskoder Implementering av sporingskoder for Google Analytics, Google Tag Manager, Facebook Pixel, LinkedIn Insight, etc. X X X

Serviceavtale Nettside – Nettklar

Tjeneste Beskrivelse
Apidari WordPress Plattform Brukervennlig kontrollpanel for enkel redigering av nettsiden og profesjonelle programtillegg, mm.
Fri support og brukerstøtte Fri support pr. telefon, e-post og chat for å løse problemer.
Oppdateringer og vedlikehold Alltid beste og sikreste versjon av våre programtillegg.
Webhotell Løsningen for drift av nettsider er spesielt satt opp for WordPress. Support og ressursovervåkning er inkludert.
DNS administrasjon Nettsiden og domenet kobles opp mot webhotell vi leverer. Dette forutsetter at kunden gir Apidari nødvendige tilganger til domeneleverandør.

a

Tjeneste Beskrivelse Landingsside Standard Premium
Sider Antall sider på nettstedet (kan utvides ved behov) 1 sider 4 sider 12 sider
Maldesign Maldesignet nettside spesialtilpasset din bedriftsprofil.  X X X
Innhold Dere gir oss alt innhold via skjema: Link til skjema, vi legger inn og tilpasser til nettsiden. X X X
Kontaktskjema Skjema for kontakt, bestilling og tilbakemelding. X X X
Personvern (GDPR) Nettsted i samsvar med gjeldende regler for personvern. X X X
Sikkerhet Oppsett av profesjonell WordPress sikkerhet med tofaktorautentisering for innlogging. X X X
Meny/prisliste* X X
Blogg** X
Rediger selv med Apidari WordPress Plattform Brukervennlig kontrollpanel, profesjonelle programtillegg og enkel redigering av innhold på nettsiden. X X X
Responsivt Design Nettsiden er mobilvennlig og tilpasser seg automatisk ulike skjermstørrelser. Mobiltelefon, nettbrett, mm. X X X
Programtillegg for Søkemotoroptimalisering Profesjonelt programtillegg for søkemotoroptimalisering med automatisk genererte titler og metabeskrivelser, xml sitemap etc. X X X
Sosiale medier Lenker til sosiale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn etc. X X X
Caching Avanserte caching mekanismer som sikrer hurtig respons for nettsiden. X X X
Bildekomprimering Bilder komprimeres automatisk, og konverteres til mest effektive filtype for å redusere responstiden på nettsiden.  X X X
Google Search Console Se indekseringsstatus, optimaliser synligheten til nettsidene og sitemap legges til. X X X
Sporingskoder Implementering av sporingskoder for Google Analytics, Google Tag Manager, Facebook Pixel, LinkedIn Insight, etc. X X X

 

a

Apidari WordPress Plattform

Apidari WordPress Plattform inneholder grunnprogram-tillegg for WordPress. Apidari WordPress Plattform inneholder bla;

 • Tilpasset WordPress dashboard og kontrollpanel
 • Oppsett av programtillegg
 • Oppsett av brukertilgang
 • Front-end, visuell sidebygger
 • Profesjonelle programtillegg for utvidet funksjonalitet i WordPress og sidebygger

WordPress

Alle nettsider levert med WordPress er underlagt følgende vilkår: WordPress og eventuelle tillegg er tredjeparts produkter som er undergitt egne lisensbetingelser som kan komme til anvendelse. Se www.gnu.org

Apidari utvikler ikke WordPress og er ikke ansvarlig for feil eller mangler i WordPress-løsninger. Apidaris ansvar ved slike feil er begrenset til å forsøke å omgå feilen med rimelige midler. Apidari eller WordPress gir ingen garantier knyttet til WordPress-løsningen utover det som eksplisitt fremgår av denne Avtalen. De tekniske kravene til Kundens løsning (inkludert for eksempel nettleserstøtte) er som for den versjonen av WordPress og eventuelle tillegg som Kunden benytter. Disse vil opplyses på forespørsel.

WordPress og eventuelle tillegg som ikke er utviklet av Apidari er undergitt en egen oppgraderingstakt som Apidari ikke har innvirkning på. Apidari vil benytte den WordPress-versjonen som Apidari til enhver tid anser best egnet, og er ikke forpliktet til å benytte den til enhver tid siste versjon.

Kunden står fritt til å benytte egen domeneregistrar, men står da selv ansvarlig for at domenet pekes mot Apidaris server dersom ikke annet er særskilt avtalt. Kunden er også forpliktet til å følge de regler som enhver tid måtte være fastsatt av ICANN, Norids eller andre kompetente organisasjoner.

WordPress Nettbutikk med WooCommerce

Produktet WordPress Nettbutikk er produsert med blant annet WooCommerce som er et programtillegg for WordPress. WooCommerce og eventuelle tillegg er tredjeparts produkter som er undergitt egne lisensbetingelser. Disse er del av betingelsene for Apidaris leveranser. Se www.gnu.org

De tekniske kravene til Kundens løsning, herunder for eksempel nettleserstøtte, bestemmes av den versjonen av WordPress og eventuelle tillegg som Kunden benytter. Disse vil opplyses på forespørsel. WordPress og eventuelle tillegg som ikke er utviklet av Apidari er undergitt en egen oppgraderingstakt som Apidari ikke har innvirkning på. Apidari vil benytte den WordPress-versjonen som Apidari til enhver tid anser best egnet, og er ikke forpliktet til å benytte den til enhver tid siste versjon.

Apidari utvikler ikke WooCommerce og er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i WooCommerce-løsningen. Apidaris ansvar ved slike feil er begrenset til å forsøke å omgå feilen med rimelige midler. Apidari gir ingen garantier knyttet til WordPress og/eller WooCommerce løsningen utover det som eksplisitt fremgår av denne Avtalen.

Apidari har intet ansvar for feil i nettbutikk løsning forårsaket av eller oppstått i elementer av løsningen ikke levert av Apidari. Dette kan omfatte, men er ikke begrenset til, betalingsløsninger, fraktløsninger eller feil og mangler knyttet til Kundens produkter som leveres.

Webhotell

Løsningene for drift av WordPress Nettsider er spesielt satt opp for WordPress. Support og ressursovervåkning er inkludert. *Antall besøkende begrenses ikke, men nettsidene kan oppleves tregere ved stor trafikk. Ved behov kan løsningen skaleres opp.

Webhotell Bronse

Tjeneste Beskrivelse
Dedikert Webhotell Nettsiden får eget dedikerte minne, CPU, og SSD lagring som er selvstendig fra alle andre sider hostet hos oss.
Dedikert RAM 1 GB
Ant. vCPUer 1
SSD Lagring 10 GB
Båndbredde 1 TB
Besøkende pr. mnd.* 20 000
Oppetid 99,99 %
SSL Sertifikat Sikkerhetssertifikat fra Let´s Encrypt.
Database Database er inkludert i webhotell.
Staging-miljø Et klikk fra staging-miljø og synkronisering til live.
Daglig backup Backup hver natt med enkel gjenopprettelse. Backup hver natt med enkel gjenopprettelse. Automatisk backup inkluderer inntil 30 dager retention.
Sikkerhet Automatisk ressursovervåkning og brannmur
IPv6 Siste og raskeste teknologien på internett

Webhotell Sølv

Tjeneste Beskrivelse
Dedikert Webhotell Nettsiden får eget dedikerte minne, CPU, og SSD lagring som er selvstendig fra alle andre sider hostet hos oss.
Dedikert RAM 2 GB
Ant. vCPUer 2
SSD Lagring 15 GB
Båndbredde 2,5 TB
Besøkende pr. mnd.* 50 000
Oppetid 99,99 %
SSL Sertifikat Sikkerhetssertifikat fra Let´s Encrypt.
Database Database er inkludert i webhotell.
Staging-miljø Et klikk fra staging-miljø og synkronisering til live.
Daglig backup Backup hver natt med enkel gjenopprettelse. Backup hver natt med enkel gjenopprettelse. Automatisk backup inkluderer inntil 30 dager retention.
Sikkerhet Automatisk ressursovervåkning og brannmur
IPv6 Siste og raskeste teknologien på internett

Webhotell Gull

Tjeneste Beskrivelse
Dedikert Webhotell Nettsiden får eget dedikerte minne, CPU, og SSD lagring som er selvstendig fra alle andre sider hostet hos oss.
Dedikert RAM 8 GB
Ant. vCPUer 4
SSD Lagring 50 GB
Båndbredde 10 TB
Besøkende pr. mnd.* 100 000
Oppetid 99,99 %
SSL Sertifikat Sikkerhetssertifikat fra Let´s Encrypt.
Database Database er inkludert i webhotell.
Staging-miljø Et klikk fra staging-miljø og synkronisering til live.
Daglig backup Backup hver natt med enkel gjenopprettelse. Backup hver natt med enkel gjenopprettelse. Automatisk backup inkluderer inntil 30 dager retention.
Sikkerhet Automatisk ressursovervåkning og brannmur
IPv6 Siste og raskeste teknologien på internett

*Antall besøkende begrenses ikke, men nettsidene kan oppleves tregere ved stor trafikk. Ved behov kan løsningen skaleres opp.

Kart

Dersom avtalen omfatter karttjenester er inntil 1000 API oppkallinger pr. mnd. inkludert. Forbruk ut over dette vil viderefaktureres iht avregning fra Google.

Kontaktskjema

Dersom avtalen omfatter leveranse av kontaktskjema er 125 skjemainnsendinger pr. dag, og 3875 skjemainnsendinger pr. mnd. inkludert. Ved behov utover dette tegnes særskilt avtale.

Markedsføring & SEO Pakke

Apidari leverer Markedsføring & SEO Pakke som del av leveranser. Tjenesten omfatter;

Avansert oppsett av profesjonelt SEO programtillegg for WordPress

 • Gjennomgang og rangering av sitemap
 • Sammenkobling med sosiale integrasjoner
 • Gjennomgang av tittel, og meta beskrivelser
 • URL omdirigeringer
 • 404 feil
 • 301 og 302 videresendinger
 • Aktivering av robots.txt fil

Google Search Console oppsett

 • Bekrefte eierskap av domene
 • Innsendelse av sitemap.xml

Bing Webmaster Tools

 • Import av informasjon fra Google Search Console
 • Innsendelse av sitemap.xml

Bilder

 • Komprimering av bilder
 • Gjennomgang og optimalisering av bilder
 • Navngi bilder i henhold til SEO standarder

Hastighet

 • Gjennomgå og optimalisere hastigheten til nettsiden
 • Caching-mekanismer

Overvåkning av punktene;

 • Sitemap.xml
 • Gjennomgang av tittel, og meta beskrivelse
 • URL omdirigeringer
 • 404 feil
 • 301 og 302 videresendinger
 • Robots.txt fil
 • Caching-mekanismer
 • Bildekomprimering

Support med programtillegg for søkemotoroptimalisering
Google Search Console vedlikehold
Bing Webmaster Tools, vedlikehold av import fra Google Search Console

Google Min Bedrift

Apidari leverer Google Min Bedrift. Tjenesten omfatter;

 • Legge inn følgende informasjon:
  • Adresse, telefonnummer og annen kontaktinformasjon
  • Beskrivelse av bedriften. Om ønskelig utformes beskrivelse av Apidari
  • 1 hovedbilde, logo, samt inntil 4 andre bilder
  • Bedriftens åpningstider
  • Riktige bedriftskategorier
 • Google Min Bedrift knyttes sammen med Kundens nettside
 • Besvarer standard spørsmål tilknyttet stedet og bedriften, som Google spør om
 • Knyttes sammen med Google AdWords om Kunden har dette
 • Årlig revisjon av punktene ovenfor

For aktivering av Google Min Bedrift vil Apidari besørge utsending av bekreftelseskode på hensiktsmessig måte til Kunden, bekreftelseskoden blir sendt fra Google. Bekreftelseskoden kan enten opplyses Apidari for aktivering av oppføringen, eller Kunden kan gjøre dette selv via egen brukertilgang.

Dersom Kunden har Google Min Bedrift fra før, er forutsetningen at vi får tilgang til oppføringen, som hovedeier.

Google Analytics

Apidari leverer Google Analytics. Tjenesten omfatter:

 • Oppsett av individuell sporingskode
 • Oppkopling av Google Analytics sporingskode mot programtillegg på nettsiden
 • Oppkobling av Google G Suite konto eller ordinær Google konto
 • Sammenkobling av Google Analytics og Google Search Console
 • Tilgang til besøksstatistikk via Google Analytics app og nettleser
 • Besøksstatistikk direkte i kontrollpanel på nettsiden
 • Vedlikehold og oppdatering

Registreringsavtale

Generelt

Årsavgift for domenenavn er en årlig avgift for opprettholdelse av rettighetene til et domenenavn. Pris for registrering eller flytting, parkering og drift av DNS, for det avtalte tidsrom, er som oppgitt i bestillingsskjemaet. Deretter faktureres en årlig avgift avhengig av hvilket toppnivå domenenavnet er registrert under.

Når domenenavnet er registrert vil Kunden ha en eksklusiv bruksrett i avtaleperiodens løpetid forutsatt at Kunden har betalt for tjenesten, og tjenesten for øvrig ikke er brakt til opphør iht. denne avtalen.

Dersom årsavgiften for et domenenavn ikke er betalt innen forfall kan Apidari unnlate å fornye domenenavnet ved utløp. Dette kan medføre at Kunden mister rettighetene til domenenavnet.

Kunden anerkjenner forpliktelsene nedtegnet av NORID, .SE, DK HOSTMASTER, ISNIC, EURID, ICANN, ASNIC eller annen toppnivåregistrar, og RRP Proxy, og som Apidari, eller underleverandører, må respektere som registrar for domenenavn. Det er Kunden sitt ansvar og risiko at domenenavn og domenenavnssøknader er i samsvar med toppnivåregistrarens navnepolitikk for tildeling og administrasjon av det aktuelle domenenavn til enhver tid.

Apidari kan under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for flytting, stenging eller annet som påvirker domenenavnstjenesten, når dette kreves som følge av pålagte forpliktelser fra ICANN, annen toppnivåregistrar, eller RRP Proxy.

Apidari forbeholder seg retten til å vise reklame for egen virksomhet på domenenavn hvor Kunden ikke publiserer eget innhold på port 80. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, nyregistrerte domenenavn, domenenavn som blir flyttet til Apidari, parkerte domenenavn hvor det ikke er angitt en egen tekst som skal vises i forbindelse med parkeringen og domenenavn som peker til Apidari sine webservere hvor det ikke eksisterer en konto for domenenavnet.

Kunden er ansvarlig for at domenenavn som registreres, eller er registrert og driftes av Apidari, ikke krenker tredjeparts rettigheter. Kunden skal holde Apidari skadesløs i ethvert forhold som måtte oppstå mellom parter i eventuelle rettighetskonflikter.

Tvist i forbindelse med registrerte domener blir håndtert i henhold til gjeldende navnepolitikk for de ulike toppnivåene. Forøvrig gjelder Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy vedtatt av ICANN.

Registrering og flytting

Domenenavnssøknad utføres av Apidari på bakgrunn av informasjon fra Kunden. Kunden er ansvarlig for at denne informasjonen er riktig. Apidari er ansvarlig for at informasjonen lagres korrekt til domenenavnssøknaden. Ved å oppgi feil kontaktinformasjon, eller unngå å oppdatere informasjonen, det være seg navn, organisasjonsnavn, kontaktperson, gateadresse, postadresse, e-post m.v. kan Apidari ut fra en skjønnsmessig vurdering slette eller avslutte bestillingen, eller tjenesten, uten forutgående varsel.

Ved å fremsette bestilling om registrering av et domene, samtykker Kunden til at Apidari kan samle inn og publisere informasjon til de aktuelle WHOIS-databasene. Slik informasjon kan være Kundens navn, e-postadresse, telefaks og telefonnummer, IP-adresse til navnetjenere, navn til slike navnetjenere, og registreringsdato og utløpsdato for domenet. Apidari formoder at Kunden ved å oppgi andre personers kontaktinformasjon, har innhentet samtykke.

Ved bestilling av såkalt WHOIS-Privacy for et domenenavn plikter Apidari å holde denne informasjonen skjult for de aktuelle WHOIS-databasene.

Apidari kan ikke holdes ansvarlig dersom domenenavnet det søkes om blir registrert av annen fysisk/juridisk person mens Apidari behandler domenenavnssøknaden, eller hvis registreringen viser seg vanskelig eller umulig å gjennomføre på grunn av andre hindringer.

Apidari plikter å tildele navnetjenere for registrerte domenenavn. Dersom andre navneservere skal benyttes står Kunden selv ansvarlig for å endre disse etter registrering. Dette gjelder selv om Kunden oppgir ønske om å benytte andre navnetjenere ved bestilling.

Kunden står selv ansvarlig for å legge inn riktige DNS-poster som peker til tjenester som ikke driftes av Apidari.

Apidari forbeholder seg retten til å beskytte alle domenenavn som registreres gjennom Apidari, eller flyttes til Apidari, med registrarlås og/eller EPP-kode (AUTHINFO). Apidari forplikter seg til å skru av registrarlås, og utlevere eventuelle EPP-koder, på Kunden sin oppfordring. Ved manglende betaling aksepterer Kunden at Apidari er i sin rett til å vedlikeholde registrarlås, og tilbakeholde EPP-koder, selv om oppsigelse av avtaleforholdet har funnet sted.

Flytting av domenenavn fra Apidari til et annet registrarforhold vil ikke medføre at eventuelt tilknyttede tjenester opphører, med mindre dette fremgår av en oppsigelse.

E-post

Tjenesten gir tilgang til en brukerkonto på en av Apidari sine tjenermaskiner. E-post lagres på Apidari sine servere, inntil Kunden laster ned eller sletter meldingen(e).

Kunden kopler seg til tjenesten via et webgrensesnitt som Apidari forestår, eller en tredjeparts klient. Kunden står eventuelt ansvarlig for bruk av tredjeparts klient.

Dersom Kundens plassbruk overskrider den avtalte lagringskapasiteten, vil Apidari informere Kunden om dette, og oppfordre Kunden om enten å slette e-post eller oppgradere tjenesten. Dersom Kunden innen 1 uke ikke sletter e-post vil tjenesten automatisk bli oppgradert til neste kapasitetsnivå, og Kunden fakturert deretter.

All utsendelse av e-post skal skje i henhold til AUP. I tillegg gjelder følgende begrensninger for e-post sendt fra en vanlig e-postkonto:

 • Det er ikke tillatt å sende mer eller mindre samme innhold til mer enn 500 mottakere i løpet av 24 timer.
 • Det er ikke tillatt å sende mer eller mindre samme innhold til mer enn 2 500 mottakere i løpet av 30 dager.
 • Det er ikke tillatt å sende e-post til mer enn 1 000 mottakere i løpet av 24 timer.
 • Det er ikke tillatt å sende e-post til mer enn 5 000 mottakere i løpet av 30 dager.

Med mottaker menes antall mottakere av meldingene. Du kan for eksempel sende 100 meldinger med 10 mottakere hver, eller 1000 meldinger med en mottaker hver.

Tjenesten inkluderer backup som beskrevet under ‘ Backup’.

Spamfilter

Tjenesten gir Kunden tilgang til en filtertjeneste på tjenermaskin som filtrerer innkommende e-post for uønsket e-post (Spam), og dernest leverer den videre til Kunden sin e-postserver.

Med unntak av avsenderadresser som Kunden velger å blokkere, er det Apidaris ansvar å vedlikeholde regler for hva som er Spam. Kunden er innforstått med, og aksepterer, at dette kan medføre at legitim e-post går tapt i filtreringen.

Kunden plikter å holde Apidari orientert om antall e-postadresser tjenesten skal filtrere for. Apidari forbeholder seg retten til å oppdatere dette antallet selv, og etterfakturere, dersom det foreligger mislighold på dette punktet.

Følgende begrensninger gjelder for tjenesten:

 • Hver e-postadresse kan motta maksimalt 1 000 meldinger/24 timer.
 • Hver e-postadresse kan motta maksimalt 5 000 meldinger/30 dager.

Dersom Kundens e-postserver blir utilgjengelig vil tjenesten forsøke å oppbevare innkommende e-post på tjenermaskin inntil Kunden sin e-postserver blir tilgjengelig igjen. Kunden er innforstått med, og aksepterer, at denne funksjonaliteten kommer uten garantier, og at nedetid på egen e-postserver kan medføre at innkommende e-post går tapt og ikke blir levert til mottaker.

Backup

Med mindre annet er avtalt, er backup en tilleggstjeneste, og faktureres etter egne priser.

Apidari skal foreta hensiktsmessig backup, inkrementell eller full, for å sikre mot tap av data. Som hovedregel utføres inkrementell backup hver natt, og full backup månedlig, med unntak for planlagte og ikke-planlagte driftsavbrudd. Planlagte driftsavbrudd skal varsles i god tid når det er praktisk gjennomførbart.

Kunden aksepterer, og er innforstått med, at det foretas backup kun én – 1 – gang i døgnet, med mindre noe annet fremgår av brukergrensesnitt, kontrakt eller annen dokumentasjon.

Kunden aksepterer, og er innforstått med, at det enkelte dager ikke vil være mulig å gjennomføre backup grunnet planlagte og ikke-planlagte driftsavbrudd.

Backup inkluderer inntil 60 dager retention (lagring av data tidligere tatt backup av). Backup forutsetter en endringsgrad på maks 10 % av berettiget kapasitet per dag, målt over en periode på 7 dager.

Gjenopprettelse av data på Kundens forespørsel faktureres etter medgått tid og til gjeldende timepriser.

Apidari er under ingen omstendigheter ansvarlig for tap av data, driftsforstyrrelser og eventuelle konsekvenstap som måtte oppstå som følge av manglende backup, direkte eller indirekte. Kunden er forpliktet til å ta kopi (backup) av filer og databaser som publiseres gjennom Apidaris tjenester. Apidari vil ikke ta ansvar for tap som kunne vært unngått dersom det hadde vært tatt slik kopi.

Databehandleravtale

Bakgrunn og hensikt

Avtalen regulerer Apidaris (Databehandler) behandling av personopplysninger på vegne av Kunden (Behandlingsansvarlig), herunder innsamling, registrering, sammenstilling, lagring, utlevering eller kombinasjoner av disse, og rettigheter og plikter etter:

 • Lov av 15.06.2018 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven);
 • EU forordning 2016/679/EC av 27.april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (General Data Protection Regulation) (heretter omtalt som «personvernforordningen»)

Ved motstrid mellom Avtalens regulering og de rammer som følger av personopplysningslovgivningen eller annen relevant lovgivning, viker Avtalens regulering.

Avtalen skal sikre at personopplysninger ikke brukes urettmessig eller kommer uberettigede i hende.

Denne avtalen omfatter alle personopplysninger som blir behandlet ved bruk av Apidaris tjenester, inkludert underleverandører.

Formål

Formålet med behandlingen er å levere tjenesten i tråd med Tjenesteavtalen, og utføre kundeservice på forespørsel fra Kunden. Apidari kan ikke behandle personopplysninger til andre formål enn dette.

Behandling av personopplysninger skal skje i tråd med gjeldende lover og forskrifter, denne avtalen, og Personvernerklæringen.

Eierskap og behandlingsansvar

Kunden er behandlingsansvarlig for data som lagres, og behandles, ved bruk av Apidari sine tjenester, og har selv eierskap til, og ansvaret for, disse. Apidari kan ikke under noen omstendigheter tilordnes rollen som behandlingsansvarlig for disse dataene.

Det er Kunden som bestemmer formålet med sin behandling av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes, og som har ansvaret for at personopplysninger behandles i henhold til de krav som lover, regler og forskrifter oppstiller.

Apidaris plikter

Apidari skal kun behandle personopplysninger etter Kundens skriftlige instruksjoner.

Apidari plikter å gi Kunden tilgang til dokumentasjon, og bistå, slik at Kunden kan ivareta sitt eget ansvar etter lov og forskrift. Kunden har, med mindre annet er avtalt eller følger av lov, rett til tilgang til og innsyn i personopplysningene som behandles og systemene som benyttes til formålet. Apidari plikter å gi nødvendig bistand til dette.

Apidari plikter å bistå den Behandlingsansvarlige med å etterleve kravene til å etablere et egnet sikkerhetsnivå, herunder gjennomføre nødvendige tiltak som å varsle om sikkerhetsbrudd, vurdere personvernkonsekvenser og gjennomføre forhåndsdrøftinger på Kundens forespørsel.

Detaljer for kundens kontaktpunkt i Apidari skal til enhver tid være tilgjengelig på:

https://apidari.no/personvernerklæring/

Apidari forbeholder seg retten til å nekte behandling av personopplysninger som bryter med loven, og plikter å varsle Kunden om dette.

Bruk av Underleverandører

Underleverandører er enhver tredjepart som behandler data på oppdrag fra Apidari. Apidari plikter å vedlikeholde en liste over navn og lokasjon for alle Underleverandører som er involvert ved behandling av personopplysninger på:

https://apidari.no/personvernerklæring/

Det er kun tredjeparter på denne listen som er Underleverandører.

Kunden aksepterer at Apidari kan benytte Underleverandører både ved levering av tjenesten og behandling av personopplysninger, forutsatt at de behandler personopplysninger i tråd med denne avtalen.

Apidari er ansvarlig overfor Kunden for enhver form for behandling Underleverandører utfører.

Apidari plikter å oppdatere listen med Underleverandører senest 30 dager før en underleverandør begynner behandling av personopplysninger.

I de tilfeller Kunden motsetter seg bruk av en ny underleverandør skal Apidari underrettes omgående og uten opphold. Apidari vil enten (1) avvikle bruk av underleverandøren, (2) la være å benytte underleverandøren for Kunden sine personopplysninger, eller (3) avslutte avtaleforholdet. Ved (1) og (2) fortsetter avtalen å løpe uten endringer. Ved (3) har kunden rett på å meddele opphør umiddelbart

Tjenestene Apidari leverer tillater integrasjon mot tredjeparts tjenester, og kan inneholde integrasjoner og linker til integrasjoner med tredjeparts tjenester, og som ikke er underleverandører. All bruk av tredjeparts tjenester, som ikke tilhører Underleverandører, inkludert, men ikke begrenset til lagring, databehandling og datautveksling, er alene regulert av avtalebetingelsene og personvernbetingelsene til tredjepart. Apidari kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig ved bruk av slike tjenester, og Kunden skal holde Apidari skadesløs i ethvert forhold som måtte oppstå som følge av bruken.

Internasjonal dataeksport

Kunden aksepterer at Apidari og Underleverandører kan behandle personopplysninger utenfor Norge, EU og Sveits. Dette gjelder også hvor Kunden har avtalt at datalagring skal finne sted i Norge, EU, eller Sveits, men bare dersom behandling utenfor EU er nødvendig for å utføre Kundeservice eller andre tjenester på forespørsel fra Kunden. Behandling av personopplysninger utenfor Norge, EU eller Sveits, skal skje i tråd med gjeldende lover og forskrifter, Tjenesteavtalen, Personvernerklæringen, og ellers som nødvendig for å levere tjenesten, og utføre kundeservice på forespørsel fra Kunden.

Retur og destruksjon av personopplysninger

Kunden må selv eksportere data og personopplysninger ved opphør, og før siste avtaleperiode løper ut. Eksporten skal skje ved hjelp av grensesnittene som er tilgjengelig på Apidari sine nettsider. Kunden plikter å gjøre seg kjent med disse grensesnittene. Apidari plikter å bistå Kunden med denne eksporten på forespørsel.

Eksport av data utover det Apidari sine grensesnitt muliggjør, inkludert men ikke begrenset til bruk av andre eksportformater eller eksportmetoder, skal skje for Kunden sin regning, og faktureres etter medgått tid og til gjeldende timepriser.

Kunden aksepterer at Apidari sletter alle data ved opphør, inkludert eventuelle sikkerhetskopier, etter at siste avtaleperiode har løpt ut, og at data vil bli slettet etter de retningslinjer og prosedyrer som Apidari til enhver tid fastsetter.

Apidari vil ikke innestå for tap av data som skyldes at eksport av data ikke er gjennomført før utløpsdato for tjenesten(e).

Sikkerhet

Apidari plikter å implementere og vedlikeholde nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak som stilles etter til enhver tid gjeldende lover, regler og forskrifter, for å beskytte mot tap av personopplysninger som skyldes utilsiktet eller ulovlig destruksjon, utilsiktet tap eller endring, urettmessig formidling eller tilgang (avvik), så langt det er praktisk gjennomførbart og i Apidari sin kontroll. Slike tiltak skal hensynta tilgjengelig teknologi, og kostnaden ved implementering for å oppnå et hensiktsmessig sikkerhetsnivå sett i forhold til behandlingen av personopplysningene, og naturen av dataene som er lagret.

Systemadgangskontroll

Apidari skal implementere hensiktsmessige tiltak for å forhindre at personopplysninger behandles urettmessig. Disse tiltakene vil variere med behandlingen og inkluderer, men er ikke begrenset til, autentisering med brukernavn og passord, tofaktor autentisering, dokumenterte autorisasjonsprosesser, dokumenterte endringshåndteringsprosesser og logging på flere nivåer.

Overføringskontroll

Apidari skal så langt det er praktisk gjennomførbart implementere hensiktsmessige tiltak for å forsikre om at det er mulig å overføre data til rette vedkommende uten at dataene kan leses, kopieres, endres eller slettes uautorisert under dataoverføringen.

Backup

Backup foretas i henhold til bestemmelser angitt for de enkelte produkter i denne avtalen. For leveranser som spesifikt ikke inkluderer backup står Kunden selv ansvarlig for å besørge hensiktsmessig backup.

Avvik

Enhver bruk av informasjonssystemer i strid med denne avtales bestemmelser, Apidaris rutiner, Kundens instrukser, Personvernlovgivningen eller Databehandleravtalen, skal håndteres som et avvik. Apidari skal varsle Kunden ved avvik så snart Apidari får kunnskap om det, og om nødvendig samarbeide med Kunden om å avhjelpe avviket. Kunden har ansvaret for at avviksmelding sendes Datatilsynet.

Varselet til Kunden skal som minimum inneholde en beskrivelse av avvikets natur, kontaktinformasjon til kontaktpunkt hos Apidari, en beskrivelse av mulige konsekvenser, og en beskrivelse av tiltak som er iverksatt, eller planlagt iverksatt, for å lukke avviket og begrense konsekvensene.